ที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการพลังาน และติดตามระบบการจัดการพลังงาน ปี พ.ศ. 2562
และการจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรอุปกรณ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
   
 

      วัตถุประสงค์โครงการ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน และติดตามระบบการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จึงมอบหมายให้ บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด เป็นที่ปรึกษา บิ๊กซีฯ ปี 2562 ดำเนินการจำนวน 27 สาขา

ลำดับ
สาขา
ภูมิภาค
ลำดับ
สาขา
ภูมิภาค
1
เพชรเกษม
ภาคระวันตก
14
สมุย
ภาคใต้
2
เพชรเกษม 2
ภาคระวันตก
15
นครศรีธรรมราช 2
ภาคใต้
3
อ้อมใหญ่
ภาคระวันตก
16
หาดใหญ่
ภาคใต้
4
สมุทรสงคราม
ภาคระวันตก
17
หาดใหญ่ 2
ภาคใต้
5
มหาชัย
ภาคระวันตก
18
ตรัง
ภาคใต้
6
นครปฐม
ภาคระวันตก
19
สตูล
ภาคใต้
7
บ้านโป่ง
ภาคระวันตก
20
นาทวี
ภาคใต้
8
กาญจนบุรี
ภาคระวันตก
21
ปัตตานี
ภาคใต้
9
ราชบุรี
ภาคระวันตก
22
กระบี่
ภาคใต้
10
เพชรบุรี
ภาคระวันตก
23
ภูเก็ต
ภาคใต้
11
ชุมพร
ภาคใต้
24
ภูเก็ต 2
ภาคใต้
12
ระนอง
ภาคใต้
25
พังงา Market
ภาคใต้
13
สุราษฎร์ธานี
ภาคใต้

ขอบเขตงาน

 1. ช่วยบี๊กซีส่วนกลาง และสาขาพัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภายใต้ พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 • อบรมให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฎิบัติตามกฎหมาย ระบบการจัดการพลังงาน การตรวจประเมินติดตามการพลังงาน (Internal Audit) จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในห้างสรรพสินค้าฯ

 • ให้คำแนะนำการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (Energy Management Matrix) พร้อมกำหนดค่าเป้าหมายขององค์กร
 • ให้คำแนะนำการทำจัดนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์บริษัทฯ และกฎหมาย
 • ให้คำแนะนำการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานฯ
 • ให้คำแนะนำการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (Specific Energy Consumption) เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

 • ให้คำแนะนำและร่วมการค้นหาจุดสูญเสียพลังงาน และตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน สมรรถนะและประสิทธิภาพ ทั้งระบบปรับอากาศ แสงสว่าง ทำความเย็น สุขาภิบาล บำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ

 • ให้คำแนะนำ และร่วมการวิเคราะห์การใช้และการสูญเสียพลังงาน
 • ให้คำแนะนำและร่วมกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดัชนีชี้วัด (KPI) นวัตกรรมเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานใหม่ๆ และกำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน
 • ให้คำแนะนำและร่วมกำหนดแผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน และจิตสำนึกนำไปสู่ค่าเป้าหมายที่กำหนด
 • ให้คำแนะนำและร่วมติตตามผล / ประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน อบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • ให้คำแนะนำและร่วมสังเกตการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Audit) และประชุมทบทวน แก้ไขข้อบกพร่องผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 • ประเมินผล และสรุปปัญหา/อุปสรรคที่ผ่านมา พร้อมให้แนะนำแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงในปีต่อไป
 • จัดทำและจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานให้กับ บิ๊กซีฯ และ พพ. พร้อมทั้งจัดทำรายงานตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับบิ๊กซีฯ เป็นฐานข้อมูลในการทำงาน
2. ประสานงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) แทนบิ๊กซีฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการโครงการ
 

| top | close | home |