สารบัญของเอกสารสัมมนา
ปี
วันที่อบรม
เรื่อง
วิทยากร
ฝ่าย
สถานะ
หมายเหตุ
PM
EN
EG
Hard Copy
Soft
File
2552
                 
14 พ.ย.

การออกแบบเบื้องต้นสำหรับผู้ควบคุมงานสนาม (ไฟฟ้า)

คุณอนิรุทธ์
   
 
31 ต.ค.
คุณภากร
17 ต.ค.
คุณสุพล
26 ก.ย.
คุณวิโรจน์ โรจ.
คุณภากร
29 ส.ค.
คุณวินัย
15 ส.ค.
คุณวิสุทธิ์
8 ส.ค.
การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง "การทำงานเชิงรุก"
คุณสุพล
คุณวิโรจน์ โรจ.
25 ก.ค.
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงงานในโรงงาน/อาคารควบคุม
คุณจรัญ
18 ก.ค.
เทคนิคการวางแผนงานก่อสร้าง
คุณสุพล
คุณเกรียงศักดิ์
11 ก.ค.
เทคนิคการติดตตั้งเครื่องสูบน้ำ, เทคนิคการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง
คุณนิมิตร์
27 มิ.ย.
การออกแบบเบื้องต้นสำหรับผู้ควบคุมงานสนาม (เครื่องกล)
คุณนวพงษ์
6 มิ.ย.
การใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน
คุณกิตติ
2551
29 พ.ย.
การจัดทำ Combined Drawing เหนือฝ้าเพดาน สำหรับพื้นที่ทั่วไป (รอบ 2)
คุณวิสุทธิ์
คุณนิมิตร์
1 พ.ย.
การจัดทำ Combined Drawing เหนือฝ้าเพดาน สำหรับพื้นที่ทั่วไป (รอบ 1)
คุณวิสุทธิ์
คุณนิมิตร์
27 ก.ย.
การออกแบบระบบปรับอากาศสำหรับวิศวกรสนาม
คุณจีรวัฒน์
30 ส.ค.
การอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
คุณวรพงษ์
9 ส.ค.
เทคนิคการควบคุมงานตกแต่งภายใน
คุณทายาท
26 ก.ค.
2 ส.ค.
จป. หัวหน้างาน
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
14 มิ.ย.
พรบ. อนุรักษ์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2)
คุณจรัญ
31 พ.ค.
การจัดการระบบควบคุมอัตโนมัติในอาคาร
คุณสุพล, คุณสุวิทย์
29 มี.ค.
เทคนิคการควบคุมงานโครงสร้าง-สถาปัตยกรรม
คุณวินัย
22 มี.ค.
การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด
คุณเรวัช
26 ม.ค.
การออกแบบเบื้องต้นสำหรับผู้ควบคุมงานสนาม (ระบบไฟฟ้า)
คุณอนิรุท, คุณสุชล, คุณวิโรจน์ ท.
ปี
วันที่อบรม
เรื่อง
วิทยากร
PM
EN
EG
Hard Copy
Soft
File
หมายเหตุ

                  การออกแบบเบื้องต้นสำหรับผู้ควบคุมงานสนาม (ไฟฟ้า)
Sheet No. : TR-SD-23
  November 09 
 

 

การออกแบบเบื้องต้นสำหรับผู้ควบคุมงานสนาม (ไฟฟ้า) (Download)


 
                  พรบ. ควบคุมอาคาร
Sheet No. : TR-SD-22 
  October 09 
 

 

กฎหมายควบคุมอาคาร (แก้ไขปรับปรุง ตค. 2552) (Download)
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (Download)
พรบ. ควบคุมอาคาร พศ. 2522 (Download)


 
                  เทคนิคการควบคุมงานไฟฟ้า
Sheet No. : TR-SD-21 
  October 09 
 

 

เทคนิคการควบคุมงานไฟฟ้า (Download)


 
                  เทคนิคการควบคุมงานสุขาภิบาล, ป้องกันอัคคีภัย
Sheet No. : TR-SD-20 
  September 09 
 

 

เทคนิคการควบคุมงานสุขาภิบาล, ป้องกันอัคคีภัย (Part 1) (Download)
เทคนิคการควบคุมงานสุขาภิบาล, ป้องกันอัคคีภัย (Part 2) (Download)


 
                  เทคนิคการควบคุมงานโครงสร้าง
Sheet No. : TR-SD-19 
  August 09 
 

 

เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง (Download)
การก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างเสาเข็ม (Download)


 
                  เทคนิคการควบคุมงานไฟฟ้า, เครื่องกล Cooling Tower
Sheet No. : TR-SD-18 
  August 09 
 

 

เทคนิคการควบคุมงานไฟฟ้า, เครื่อง Cooling Tower (Download)


 
                  การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง "การทำงานเชิงรุก"
Sheet No. : TR-SD-17 
  August 09 
 

 

แนวทางในการทำงานในเชิงรุก (Download)


 
                  มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน/อาคารควบคุม
Sheet No. : TR-SD-16 
  July 09 
 

 

สถานภาพพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (Download)


 
                  เทคนิคการวางแผนงานก่อสร้าง
Sheet No. : TR-SD-15 
  July 09 
 

 

Scheduling Management (Download)
Temporary Work (Download)
Safety Work (Download)
Shop & Material Schedule (Download)

S-curve เพื่อใช้อธิบายวิธีคิด
(Download)


 
           เทคนิคการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ, เทคนิคการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง
Sheet No. : TR-SD-14 
  July 09 
 

 

เครื่องสูบน้ำ (Download)
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Download)

 
                       การใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน
Sheet No. : TR-SD-12 
  June 09 
 

 

การใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน (Download)

 
                       พรบ. อนุรักษ์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2)
Sheet No. : TR-SD-05 
   June 08 
 

 

พรบ. อนุรักษ์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) (Download)

 
                       การจัดการระบบควบคุมอัตโนมัติในอาคาร
Sheet No. : TR-SD-04 
 May 08 
 

 

การจัดการระบบควบคุมอัตโนมัติในอาคาร (BAS) (Download)
การจัดการระบบควบคุมอัตโนมัติในอาคาร (Sensor) (Download)

 

 
                       การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด
Sheet No. : TR-SD-02 
   March 08 
 

 

การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด (Download)

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆ (EFF)
เครื่องอัดอากาศ
มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมัน
ระบายความร้อน
อัตราการ
ผลิตอากาศ (l/s)
พลังไฟฟ้าเฉพาะ (kW/I/s)
ประสิทธิภาพที่มี
โหลดบางส่วน
ชนิดของ
การควบคุม
แบบลูกสูบ
มีน้ำมัน
อากาศ
2-25
0.51
ดี
On-line/Off-line
มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
25-250
0.42
ดี
On-line/Off-line
มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
25-1,000
0.36
ดีเยี่ยม
On-line/Off-line
หรือ Multi Step
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ
2-25
0.56
ดี
On-line/Off-line
หรือ Multi Step
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
25-250
0.47
ดี
On-line/Off-line
หรือ Multi Step
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
250-1,000
0.40
ดีเยี่ยม
On-line/Off-line
หรือ Multi Step
แบบโรตารีสกรู
ฉีดน้ำมัน
อากาศ
2-25
0.51
แย่
On-line/Off-line
ฉีดน้ำมัน
อากาศ
25-250
0.45
ดี
ใช้ร่วมกับ VSD
On-line/Off-line
+ อัตโนมัติ
ฉีดน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
250-1,000
0.40
พอใช้
On-line/Off-line
+ Modulating
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ
25-250
0.43
ดี
On-line/Off-line
+ อัตโนมัติ
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
250-1,000
0.39
ดี
On-line/Off-line
+ อัตโนมัติ
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
1,000-2,000
0.39
ดี
On-line/Off-line
+ อัตโนมัติ
แบบโรตารีเวน
ฉีดน้ำมัน
อากาศ
2-25
0.51
แย่
On-line/Off-line
+ Modulating
ฉีดน้ำมัน
อากาศ
25-250
0.45
พอใช้
On-line/Off-line
+ Modulating
แบบเทอร์โบ
หรือ
แรงเหวี่ยง
ไม่มีน้ำมัน
น้ำ
250-1,000
0.45
ดี
Modulating
หรือ Auto Dual
ไม่มีน้ำมัน
น้ำ
1,000-2,000
0.39
ดีเยี่ยม
Modulating
หรือ Auto Dual
ไม่มีน้ำมัน
น้ำ
> 2,000
0.39
ดีเยี่ยม
Modulating
หรือ Auto Dual

 

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆ (ควบคุม)
เครื่องอัดอากาศ
มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมัน
ระบายความร้อน
อัตราการ ผลิตอากาศ (l/s)
ชนิดของ การควบคุม
แบบลูกสูบ
มีน้ำมัน
อากาศ
2-25
On-line/Off-line
มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
25-250
On-line/Off-line
มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
25-1,000
On-line/Off-line
หรือ Multi Step
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ
2-25
On-line/Off-line
หรือ Multi Step
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
25-250
On-line/Off-line
หรือ Multi Step
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
250-1,000
On-line/Off-line
หรือ Multi Step
แบบโรตารีสกรู
ฉีดน้ำมัน
อากาศ
2-25
On-line/Off-line
ฉีดน้ำมัน
อากาศ
25-250
On-line/Off-line
+ อัตโนมัติ
ฉีดน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
250-1,000
On-line/Off-line
+ Modulating
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ
25-250
On-line/Off-line
+ อัตโนมัติ
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
250-1,000
On-line/Off-line
+ อัตโนมัติ
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
1,000-2,000
On-line/Off-line
+ อัตโนมัติ
แบบโรตารีเวน
ฉีดน้ำมัน
อากาศ
2-25
On-line/Off-line
+ Modulating
ฉีดน้ำมัน
อากาศ
25-250
On-line/Off-line
+ Modulating
แบบเทอร์โบ
หรือ
แรงเหวี่ยง
ไม่มีน้ำมัน
น้ำ
250-1,000
Modulating
หรือ Auto Dual
ไม่มีน้ำมัน
น้ำ
1,000-2,000
Modulating
หรือ Auto Dual
ไม่มีน้ำมัน
น้ำ
> 2,000
Modulating
หรือ Auto Dual

 

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆ (การติดตั้ง)
เครื่องอัดอากาศ
มีน้ำมัน/
ไม่มีน้ำมัน
ระบายความร้อน
อัตราการ
ผลิตอากาศ (l/s)
ค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน
ค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงาน
ความต้องการ
การบำรุงรักษา
การติดตั้ง
แบบลูกสูบ
มีน้ำมัน
อากาศ
2-25
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
25-250
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
25-1,000
สูง
ต่ำ
สูง
ซับซ้อน
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ
2-25
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
25-250
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ซับซ้อน
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
250-1,000
สูง
ต่ำ
สูง
ง่าย
แบบโรตารีสกรู
ฉีดน้ำมัน
อากาศ
2-25
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ง่าย
ฉีดน้ำมัน
อากาศ
25-250
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ง่าย
ฉีดน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
250-1,000
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ง่าย
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ
25-250
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ง่าย
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
250-1,000
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ง่าย
ไม่มีน้ำมัน
อากาศ/น้ำ
1,000-2,000
สูง
ต่ำ
ปานกลาง
ง่าย
แบบโรตารีเวน
ฉีดน้ำมัน
อากาศ
2-25
ต่ำ
สูง
ต่ำ
ง่าย
ฉีดน้ำมัน
อากาศ
25-250
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ง่าย
แบบเทอร์โบ
หรือ
แรงเหวี่ยง
ไม่มีน้ำมัน
น้ำ
250-1,000
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ง่าย
ไม่มีน้ำมัน
น้ำ
1,000-2,000
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
ง่าย
ไม่มีน้ำมัน
น้ำ
> 2,000
สูง
สูง
ต่ำ
ปานกลาง

 

 

 

 

 

.